سفارشات یا سفارش‌ها؟سفارشات یا سفارش‌ها؟واژه‌های فارسی را با نشانه‌های جمع فارسی جمع ببندیم
میادین یا میدان‌ها؟میادین یا میدان‌ها؟واژه‌های فارسی را با نشانه‌های جمع فارسی جمع ببندیم
اساتید یا استادان؟اساتید یا استادان؟واژه‌های فارسی را با نشانه‌های جمع فارسی جمع ببندیم
ممنوع‌الچهره یا ممنوع‌التصویر؟ممنوع‌الچهره یا ممنوع‌التصویر؟«چهره» واژه‌ای فارسی‌ست و افزودن «ال» عربی به واژﮤ فارسی نادرست است.
ممنوع‌الکار یا ممنوع‌الفعالیت؟ممنوع‌الکار یا ممنوع‌الفعالیت؟«کار» واژه‌ای فارسی‌ست و افزودن «ال» عربی به واژﮤ فارسی نادرست است.
تنوینتنوینافزودن تنوین به واژه‌های فارسی نادرست است
هکسرههکسرهیکی از رایج‌ترین خطاهای نوشتاری
گذاشتن و گزاردنگذاشتن و گزاردنفعل گذاشتن به معنای نهادن، قرار دادن، وضع کردن، سپری کردن، اجازه دادن، راه دادن، سپردن، عبور کردن، مهلت دادن، رها کردن و بخشیدن است. در حالی که فعل گزاردن‌به معنای ادا کردن، گفتن، خواندن، بجا آوردن، اجرا کردن، شرح دادن، پرداختن، صرف کردن و تعبیر کردن است.
صفحه‌کلید فارسیصفحه‌کلید فارسیبرای نوشتن خط فارسی از صفحه‌کلید مناسب و فونت‌های استاندارد استفاده کنیم.
10 نتیجه