آمار و احتمال مهندسی

به روش حل تمرین

آمار و احتمال مهندسی
حل ۲۰ دوره امتحانات پایان ترم768 بازدید
ریاضیات کاربردیریاضیات کاربردیبرای دانشجویان دورهٔ کاردانی700,000 ریال
ریاضی عمومی ۱ریاضی عمومی ۱به روش حل تمرین150,000 ریال
مبانی احتمالمبانی احتمالویرایش دوم، جلد یکم250,000 ریال