کیتلین هندریکس

کیتلین هندریکس
کیتلین هندریکس یکی از نظریه‌پردازان پیشگام در زمینۀ حرکت‌درمانی‌ست و به دانشجویان فارغ‌التحصیل مرکز ناروپا و دانشگاه‌های دیگر آموزش می‌دهد. کیتلین، دکترای خود را از مرکز روان‌شناسی فراشخصی در این زمینه گرفته است. او زندگی و روابط را آزمایشگاهی زنده می‌داند و همۀ انسان‌ها را فرامی‌خواند تا در آفرینش زندگی و روابطی رها از نمایش و بگومگو همکاری کنند. او چهل سال در زمینۀ هوشمندی بدن و از سال ۱۹۸۰ در زمینۀ دوست داشتن آگاهانه کار کرده است. کیتلین، شهرتی جهانی در هدایت همایش‌ها دارد و الهام‌بخش افراد بسیاری در زمینۀ دوست داشتن آگاهانه و زندگی آگاهانه است، او مقاله‌های بسیاری نوشته و در نگارش دوازده کتاب، با گی همکاری داشته است که از میان آن‌ها می‌توان به کتاب «دوست داشتن آگاهانه تا ابد» اشاره کرد. کیتلین، از سال ۱۹۷۱ به کار روان‌درمانگری و آموزش پرداخته است. تمرکز فعلی کیتلین بر گسترش دوره‌های پیشرفته در بنیاد هندریکس است. او همچنین در بنیاد غیر انتفاعی زندگی آگاهانه مسؤولیتی بزرگ به عهده گرفته است. آفرینش جهانی را در پی دارد که در آن، همۀ انسان‌ها از جوشش خلاقیت و پیشرفت در محیطی تکاملی، نه ترس‌بنیاد، لذت ببرند. آرزوی کیتلین،‌ایجاد جهانی‌ست که همۀ انسان‌ها در آن از شور خلاقیت و پیشرفت در فضای رشد لذت ببرد و انگیزۀ آن برای حرکت، ترس نباشد.1196 بازدید
دوست داشتن آگاهانهدوست داشتن آگاهانهسفر به سوی رابطهٔ متعهدانه3,400,000 ریال