کالبدشکافی

جایگزین فارسی «تشریح»

کالبدشکافی
بهتر است به جای کلمهٔ «تشریح» که مصدری عربی‌ست، ترکیب فعلی «کالبدشکافی» را در نوشتار خود به کار ببریم. برخی از صاحب‌نظران به جای «کالبدشکافی»، «کالبدشناسی» را پیشنهاد می‌دهند که با توجه به توضیحات لغت‌نامهٔ دهخدا، «کالبدشکافی» جایگزین دقیق‌تری برای این کلمه به شمار می‌رود. بازشناختن اعضا و جوارح کالبد انسان یا حیوان را از راه شکافتن بدن، تشریح یا کالبدشکافی گویند و این دانش پایهٔ دانش پزشکی جدید را تشکیل می‌دهد. (برگرفته از لغت‌نامهٔ دهخدا)100 بازدید