ممنوع‌الکار یا ممنوع‌الفعالیت؟

«کار» واژه‌ای فارسی‌ست و افزودن «ال» عربی به واژﮤ فارسی نادرست است.

ممنوع‌الکار یا ممنوع‌الفعالیت؟
در زبان عربی «ال» برای ساختن کلمات معرفه به کار می‌رود. «کار» واژه‌ای فارسی‌ست و افزودن «ال» عربی به واژﮤ فارسی نادرست است. نادرست: گویندﮤ معروف به دلیل گفته‌های خود ممنوع‌الکار شد. درست: گویندﮤ معروف به دلیل گفته‌های خود ممنوع‌الفعالیت شد. درست: گویندﮤ معروف به دلیل گفته‌های خود از کار کردن منع شد. نادرست: بازیگر مشهور به دلیل رفتار خود ممنوع‌الکار شد. درست: بازیگر مشهور به دلیل رفتار خود ممنوع‌الفعالیت شد. درست: بازیگر مشهور به دلیل رفتار خود از کار کردن منع شد. نادرست: خوانندﮤ محبوب به دلایل نامعلومی ممنوع‌الکار شد. درست: خوانندﮤ محبوب به دلایل نامعلومی ممنوع‌الفعالیت شد. درست: خوانندﮤ محبوب به دلایل نامعلومی از کار کردن منع شد. 4 بازدید