ممنوع‌الچهره یا ممنوع‌التصویر؟

«چهره» واژه‌ای فارسی‌ست و افزودن «ال» عربی به واژﮤ فارسی نادرست است.

ممنوع‌الچهره یا ممنوع‌التصویر؟
در زبان عربی «ال» برای ساختن کلمات معرفه به کار می‌رود. «چهره» واژه‌ای فارسی‌ست و افزودن «ال» عربی به واژﮤ فارسی نادرست است. نادرست: او در گذشته ممنوع‌الچهره بود. درست: او در گذشته ممنوع‌التصویر بود.88 بازدید