اساتید یا استادان؟

واژه‌های فارسی را با نشانه‌های جمع فارسی جمع ببندیم

اساتید یا استادان؟
جمع بستن واژگان فارسی به شکل جمع مکسر عربی نادرست است. واژه‌های فارسی را با نشانه‌های جمع فارسی جمع ببندیم. نادرست: از اساتید محترم سپاس‌گزاریم. درست: از استادان گرامی سپاس‌گزاریم. درست: از استادهای محترم سپاس‌گزاریم. نادرست: اساتید بسیاری در جمع ما هستند. درست: استادهای بسیاری در جمع ما هستند. درست: استادان بسیاری در جمع ما هستند. نادرست: من هنر را نزد این اساتید آموختم. درست: من هنر را نزد این استادان آموختم. درست: من هنر را نزد این استادها آموختم.95 بازدید