میادین یا میدان‌ها؟

واژه‌های فارسی را با نشانه‌های جمع فارسی جمع ببندیم

میادین یا میدان‌ها؟
جمع بستن واژگان فارسی به شکل جمع مکسر عربی نادرست است. واژه‌های فارسی را با نشانه‌های جمع فارسی جمع ببندیم. نادرست: برگزاری جشن‌های نوروزی در میادین شهر درست: برگزاری جشن‌های نوروزی در میدان‌های شهر نادرست: برای خرید با قیمت‌های مصوب، به میادین میوه و تره‌بار مراجعه کنید. درست: برای خرید با قیمت‌های مصوب، به میدان‌های میوه و تره‌بار مراجعه کنید. نادرست: هزاران انسان بی‌گناه در میادین جنگ کشته شدند. درست: هزاران انسان بی‌گناه در میدان‌های جنگ کشته شدند.3 بازدید