سفارشات یا سفارش‌ها؟

واژه‌های فارسی را با نشانه‌های جمع فارسی جمع ببندیم

سفارشات یا سفارش‌ها؟
«ات» نشانۀ جمع عربی‌ست و به کار بردن آن برای جمع بستن واژگان فارسی نادرست است. واژه‌های فارسی را با نشانه‌های جمع فارسی «ها» یا «ان» جمع ببندیم. نادرست: سفارشات شما مشتریان عزیز درست: سفارش‌های شما مشتریان عزیز نادرست: برای دیدن سفارشات خود، روی کلید زیر کلیک کنید. درست: برای دیدن سفارش‌های خود، روی کلید زیر کلیک کنید. نادرست: پیگیری سفارشات: به زودی درست: پیگیری سفارش‌ها: به زودی نادرست: سفارشات شما با پست به دست شما خواهند رسید. درست: سفارش‌های شما با پست به دست شما خواهند رسید.3 بازدید