دوری‌گزینی

جایگزین فارسی «اجتناب»

دوری‌گزینی
بهتر است به جای مصدر عربی «اجتناب»، واژهٔ ترکیبی «دوری‌گزینی» را در نوشتار خود به کار ببریم.1 بازدید