زیاده‌روی

جایگزین فارسی «افراط»

زیاده‌روی
بهتر است به جای مصدر عربی «افراط»، واژهٔ «زیاده‌روی» را در نوشتار خود به کار ببریم.
تندروتندروجایگزین فارسی «افراطی»
بسیار زیادبسیار زیادجایگزین فارسی «مفرط»
زیادزیادجایگزین فارسی «فرط»
کوتاهیکوتاهیجایگزین فارسی «تفریط»