کوتاهی

جایگزین فارسی «تفریط»

کوتاهی
بهتر است به جای مصدر عربی «تفریط»، واژه‌های «کوتاهی» یا «کاستی» را در نوشتار خود به کار ببریم.
تندروتندروجایگزین فارسی «افراطی»
بسیار زیادبسیار زیادجایگزین فارسی «مفرط»
زیادزیادجایگزین فارسی «فرط»
زیاده‌رویزیاده‌رویجایگزین فارسی «افراط»