زیاد

جایگزین فارسی «فرط»

زیاد
بهتر است به جای اسم مصدر عربی «فرط»، واژه‌های «زیاد»، «بسیار» و «فراوان» را در نوشتار خود به کار ببریم.
تندروتندروجایگزین فارسی «افراطی»
بسیار زیادبسیار زیادجایگزین فارسی «مفرط»
کوتاهیکوتاهیجایگزین فارسی «تفریط»
زیاده‌رویزیاده‌رویجایگزین فارسی «افراط»