بسیار زیاد

جایگزین فارسی «مفرط»

بسیار زیاد
بهتر است به جای صفت عربی «مفرط»، واژهٔ «بسیار زیاد» را در نوشتار خود به کار ببریم.
تندروتندروجایگزین فارسی «افراطی»
زیادزیادجایگزین فارسی «فرط»
کوتاهیکوتاهیجایگزین فارسی «تفریط»
زیاده‌رویزیاده‌رویجایگزین فارسی «افراط»