تندرو

جایگزین فارسی «افراطی»

تندرو
بهتر است به جای کلمهٔ فارسی-عربی «افراطی»، واژهٔ «تندرو» را در نوشتار خود به کار ببریم.
بسیار زیادبسیار زیادجایگزین فارسی «مفرط»
زیادزیادجایگزین فارسی «فرط»
کوتاهیکوتاهیجایگزین فارسی «تفریط»
زیاده‌رویزیاده‌رویجایگزین فارسی «افراط»