جی. پی. واسوانی

۱۳۹۷/۴/۲۱ - 1297/5/10

جی. پی. واسوانی
دادا جی‌. پی‌. واسوانی‌ در دوم‌ آگوست‌ سال‌ ۱۹۱۸ در حیدرآباد سند هندوستان‌ زاده‌ شد. او تحصیلات‌ عالی‌ خود را در کالج‌ سند کراچی‌ با موفقیتی چشم‌گیر گذراند و از آن‌ پس‌ در مسیر زندگی‌ به‌ پیروی‌ از استاد معنوی‌ خود، سادو واسوانی‌ ـ که‌ عمویش‌ نیز بود ـ دل‌ گماشت‌. جی‌. پی‌. واسوانی‌ این‌ عارف‌، فیلسوف‌، انسان‌دوست‌ و آموزگار بزرگ‌ گام‌های‌ عموی‌ بزرگوارش‌ را پی‌ گرفت‌ و شیوۀ‌ زندگی‌ خود را بر اساس‌ کتاب‌های‌ مقدس‌، موعظه‌های‌ قدیسین‌ و منش‌ سادو واسوانی‌ بنا نهاد. دادا جی‌. پی‌. واسوانی‌ سرآمد آموزگاران‌ معنوی‌ مرکز سادو واسوانی‌ بود که‌ شعبات‌ گوناگونی‌ در شهرهای‌ هندوستان‌ و کشورهای‌ مختلف‌ جهان‌ دارد. این‌ مرکز پس‌ از سادو واسوانی‌ با یاد و احترام‌ او نام‌گذاری‌ شد؛ مردی‌ که‌ دانای‌ اسرار، فرزانه‌ و یک‌ قدیس‌ بود. او معتقد بود که‌ ما باید خداوند را با قلب‌ خود در آغوش‌ بکشیم‌ و خدمات‌ عاشقانۀ‌ خود را نثار تمامی‌ فرزندان‌ محنت‌دیدۀ‌ او نماییم‌. سادو واسوانی‌ همچنین‌ پرندگان‌، حیوانات‌ و همۀ‌ آفریده‌های‌ پروردگار را شایای‌ مهرورزی‌ می‌دانست‌، چرا که‌ آفرینش‌ را از یک‌ خانواده‌ به‌ شمار می‌آورد. پیام‌ جی‌. پی‌. واسوانی‌ نیز تکریم‌ و عشق‌ نسبت‌ به‌ همۀ‌ موجودات‌ هستی‌ست‌. این‌ استاد معنوی‌ به‌ دلیل‌ سخنرانی‌های‌ جذاب‌ و الهام‌بخش‌ خود در هندوستان‌ از احترام والایی برخوردار بود. او همچنین‌ دارای‌ جایگاه‌ ویژه‌ای‌ در تالار سخنرانی‌ دی‌. اچ‌. در سازمان‌ ملل‌ متحد بود و یک‌ کرسی‌ از مجلس‌ نمایندگان‌ انگلیس‌ به‌ این‌ عارف‌ گران‌قدر اختصاص‌ داشت. این‌ فیلسوف‌ شهیر هند سی‌ عنوان‌ کتاب‌ به‌ زبان‌ انگلیسی‌ منتشر کرده‌ است‌. عناوین‌ کتاب‌های‌ منتشرۀ‌ واسوانی‌ به‌ زبان‌ مادری‌ او ـ سندی‌ ـ نیز بیش‌ از این‌ تعداد است‌. او به‌ همۀ‌ کشورهای‌ دنیا سفر می‌کرد تا بگوید: «زمین‌ کشور اوست‌ و نیکی‌ راه‌ او!» جی‌. پی‌. واسوانی‌ در روز دوازدهم جولای سال ۲۰۱۸، چند روز پیش از تولد یکصد سالگی‌اش درگذشت.
16619 بازدید
از آن سوهااز آن سوهاافروختن چراغ مهربانی، شهامت، دلسوزی و عشق400,000 ریال
زندگی پس از مرگزندگی پس از مرگپاسخ به دشوارترین پرسش زندگی1,200,000 ریال
با خالق هستیبا خالق هستی1,400,000 ریال
باران بخشایشباران بخشایشبهبودی درونی خود را با بخشایش آغاز کنید1,600,000 ریال
خدا با توستخدا با توستکاربردهای عملی ایمان، عشق و اشتیاق به پروردگار1,200,000 ریال
گوهر خردگوهر خرد50,000 ریال
زایری در راهزایری در راه250,000 ریال
نام تو به صد زباننام تو به صد زباننیایش‌های برگزیدهٔ عرفا50,000 ریال
سخن عشقسخن عشقسخن از منشأی عشق50,000 ریال
تا سرای اوتا سرای اوراه ابیاسا، مراقبهٔ حقیقی1,400,000 ریال
در پناه اودر پناه اویکصد حکایت فرزانگی نور، شادمانی و عشق1,800,000 ریال
به سوی اوبه سوی او۱۰۸ دعای ساده از مردی ساده7,500 ریال
تی. ال. واسوانیتی. ال. واسوانی۱۳۴۴/۱۰/۲۶ - 1258/9/4