جبران خلیل جبران

۱۳۱۰/۱/۲۰ - 1۲61/10/16

جبران خلیل جبران
جبران خلیل جبران، شاعر، فیلسوف و هنرمند، به سال 1883 در لبنان چشم به جهان گشود. در سال 1912 به آمریکا رفته و در نیویورک سکنی گزید، وی همۀ عمر خود را صرف نوشتن مقاله‌های ادبی و داستان‌های کوتاه به زبان‌های عربی و انگلیسی کرد. او با الهام از انجیل، بلیک و نیچه نوشته‌هایی بسیار عاشقانه نگاشته است. (برگرفته از مقدمۀ کتاب بیداری جان)
9600 بازدید
بیداری جانبیداری جانگزیده‌هایی حکیمانه از عارفی شوریده