اسکات بروکس

اسکات بروکس
653 بازدید
ایجاد سازمان‌های پویاایجاد سازمان‌های پویامتوازن کردن منافع کوتاه‌مدت با موفقیت بلندمدت650,000 ریال