مارلو مورگان

۱۳۱۶/۷/۷

مارلو مورگان
یک قبیلۀ بیابان‌نشین استرالیایی که خود را «مردم حقیقی» می‌خوانند، از یک زن آمریکایی دعوت می‌کنند تا آن‌ها را در سفری چهارماهه در بیابان‌های استرالیا همراهی کند. مارلو مورگان طی دوهزار و پانصد کیلومتر پیاده‌روی با پاهای برهنه در صحرایی پرفراز و نشیب، شیوه‌ای تازه برای زندگی و درمانگری می‌آموزد که بر مبنای حکمت یک فرهنگ پنجاه‌هزار ساله بنا نهاده شده است و به دگرگونی عمیق او می‌انجامد. کتاب او «پیام گم‌گشته»، پیامی بی‌همتا، به موقع و قدرتمند را برای همۀ افراد بشر به ارمغان می‌آورد: هنوز امکان نجات جهان وجود دارد، به شرط آن که متوجه شویم همۀ موجودات چه گیاه، چه حیوان و چه انسان، بخشی از یگانۀ همه جا حاضر هستند. اگر این پیام را به کار ببندیم، زندگی ما همچون زندگی مردم حقیقتی، سرشار از معنا و حس هدفمندی خواهد شد.
891 بازدید
پیام گم‌گشتهپیام گم‌گشتهعرفان بومیان استرالیا2,000,000 ریال