گذاشتن و گزاردن

فعل گذاشتن به معنای نهادن، قرار دادن، وضع کردن، سپری کردن، اجازه دادن، راه دادن، سپردن، عبور کردن، مهلت دادن، رها کردن و بخشیدن است. در حالی که فعل گزاردن‌به معنای ادا کردن، گفتن، خواندن، بجا آوردن، اجرا کردن، شرح دادن، پرداختن، صرف کردن و تعبیر کردن است.

گذاشتن و گزاردن
فعل «گذاشتن» به معنای نهادن، قرار دادن، وضع کردن، سپری کردن، اجازه دادن، راه دادن، سپردن، عبور کردن، مهلت دادن، رها کردن و بخشیدن است. در حالی که فعل «گزاردن» به معنای ادا کردن، گفتن، خواندن، بجا آوردن، اجرا کردن، شرح دادن، پرداختن، صرف کردن و تعبیر کردن است. درست: قانون‌گذار، بنیان‌‌گذار، تأثیرگذار، پایه‌گذار، تخمک‌گذار، نام‌گذاری، تاج‌گذاری، صحه گذاشتن، قرار گذاشتن، در میان گذاشتن نادرست:‌ قانون‌گزار، بنیان‌‌گزار، تأثیرگزار، پایه‌گزار، تخمک‌گزار، نام‌گزاری، تاج‌گزاری، صحه گزاشتن، قرار گزاشتن، در میان گزاشتن درست: تبلیغتونو اینجا کامنت بذارید (بگذارید). نادرست: تبلیغتونو اینجا کامنت بزارید. درست: این کتاب رو بذار (بگذار) سر جاش. نادرست: این کتاب رو بزار سر جاش. درست: سر به سر من نذار (نگذار). نادرست: سر به سر من نزار. درست: ممنون از وقتی که می‌ذارید (می‌گذارید). نادرست: ممنون از وقتی که می‌زارید. درست: شکرگزار، سپاس‌گزار، نماز‌گزار، کارگزار، خراج‌گزار، خواب‌گزار، حق‌گزار، سخن‌گزار، حج‌گزار نادرست: شکرگذار، سپاس‌گذار، نماز‌گذار، کارگذار، خراج‌گذار، خواب‌گذار، حق‌گذار، سخن‌گذار، حج‌گذار درست: گزارشگر نادرست: گذارشگر درست: مسجد‌الاقصی به روی نمازگزاران باز شد. نادرست: مسجد‌الاقصی به روی نمازگذاران باز شد. درست: تأثیر شکرگزاری در رسیدن به آرامش. نادرست: تأثیر شکرگذاری در رسیدن به آرامش. درست: برای داشته‌هایتان سپاس‌گزار باشید. نادرست: برای داشته‌هایتان سپاس‌گذار باشید. درست: بهترین گزارشگران جهان فوتبال. نادرست: بهترین گذارشگران جهان فوتبال.
881 بازدید