هکسره

یکی از رایج‌ترین خطاهای نوشتاری

هکسره
یکی از رایج‌ترین خطاهای نوشتاری هکسره است که به چند شکل در نوشتار دیده می‌شود. الف- وقتی به جای کسرهٔ میان صفت و موصوف یا مضاف و مضاف‌الیه از «ه» استفاده شود: درست: کتاب من، درد سر، دوست خوب نادرست: کتابه من، درده سر، دوسته خوب ب- در فارسی محاوره، در پایان جمله به جای «است» از «ه» استفاده می‌کنیم: درست: این کتاب منه. (کتاب من است.) نادرست: این کتاب منِ. (کتاب من) درست: یه امشب شب عشقه. (شب عشق است.) نادرست: یه امشب شب عشقِ. (شب عشق) درست: خیلی دردناکه. (دردناک است.) نادرست: خیلی دردناکِ. (خیلی دردناک) درست: زندگی خودمه. (زندگی خودم است.) نادرست: زندگی خودمِ. (زندگی خودم)
633 بازدید