پسوند «ها»

نشانهٔ جمع فارسی

پسوند «ها»
«ها» نشاﻧهٔ جمع فارسی‌ست که در آخر واژه‌ها به شکل جدا و نزدیک از واژهٔ قبل نوشته می‌شود: درست: کتاب‌ها، خوبی‌ها، سنگ‌ها نادرست: کتابها/کتاب ها، خوبیها/خوبی ها، سنگها/سنگ ها
487 بازدید
پسوند «ان»پسوند «ان»نشانهٔ جمع فارسی‌