تنوین

افزودن تنوین به واژه‌های فارسی نادرست است

تنوین
در زبان عربی سه نوع تنوین «اَن»، «اِن» و «اُن» وجود دارد که مورد اول با برخی از کلمات عربی به زبان فارسی راه یافته است: معمولاً، کاملاً و لطفاً. افزودن «اَن» عربی به واژه‌های فارسی و بسیاری از کلمات عربی نادرست است.‌‌ درست (واژه‌های فارسی): خواهش می‌کنم، گاهی، به ناچار، زبانی، دوم/سوم/چهارم/پنجم نادرست (واژه‌های فارسی): خواهشاً، گاهاً، ناچاراً، زباناً، دوماً/سوماً/چهارماً/پنجماً درست: (کلمات عربی): به ندرت، در حقیقت نادرست (کلمات عربی): ندرتاً، حقیقتاً
865 بازدید