۳- دوری‌گزینی از به کار بردن بندواژه‌های عربی

دوری‌گزینی از به کار بردن حروف عربی در نگارش فارسی تا حد امکان

۳- دوری‌گزینی از به کار بردن بندواژه‌های عربی
با توجه به این نکته که این کار موجب نادرستی تلفظ و مفهوم کلمه نشود، اصل سوم به دوری‌گزینی از به کار بردن حروف عربی در نگارش فارسی تا حد امکان اختصاص یافته است. برای نمونه، شکل قدیمی واژۀ «دائره» و «امضاء» در نگارش جدید این کلمات، به «دایره» و «امضا» تبدیل شده است، اما در نوشتن نام‌های خاص مانند «سوئد» برای تلفظ درست، ناگزیر از به کار بردن «ئـ» هستیم.
4060 بازدید
۱- حفظ استقلال واژه‌ها۱- حفظ استقلال واژه‌هااستقلال کلمه فقط به مفهوم جدانویسی آن نیست
۲- خوانش درست و آسان واژه‌ها۲- خوانش درست و آسان واژه‌هااستقلال واژه‌ها نباید موجب دشواری خواندن آن کلمه شود
۴- دوری‌گزینی از به کار بردن واژه‌های بیگانه۴- دوری‌گزینی از به کار بردن واژه‌های بیگانهپرهیز از به کار بردن کلمات عجیب و بدآهنگ
۵- در نظر داشتن متوسط سطح سواد جامعه۵- در نظر داشتن متوسط سطح سواد جامعهبا توجه به مدرک تحصیلی و سرانهٔ مطالعه
۶- در نظر داشتن نوآموزان زبان فارسی۶- در نظر داشتن نوآموزان زبان فارسیمشخص بودن ریشۀ اصلی واژه به ساده‌تر شدن روند آموزش یاری می‌رساند
۷- بازبینی مداوم کتاب‌های درسی۷- بازبینی مداوم کتاب‌های درسیدر نظر گرفتن تغییرات نگارشی در حد امکان
۸- استفادۀ بهینه از ابزار حروف‌نگاری۸- استفادۀ بهینه از ابزار حروف‌نگارینگارش درست واژه‌ها و فاصلۀ میان آن‌ها
۹- امکان دسترسی آسان به واژگان۹- امکان دسترسی آسان به واژگانگروهبندی دستوری کلمات روش مناسبی برای یافتن واژۀ مورد نظر نیست
۱۰- بازنگری مداوم و اعمال تغییرات دوره‌ای۱۰- بازنگری مداوم و اعمال تغییرات دوره‌ایزنده بودن زبان فارسی، پویایی و ارتباط پیوستۀ آن با جهان امروز