علی حمیدا

۱۳۹۹/۱۲/۲۶ - 1321/11/28

علی حمیدا
کلک آزادگانکلک آزادگاننام و نشان کلک آزادگان، نمادی از آگاهی و آزادی
حمیداحمیداکتاب ارزشمندترین هدیه است