۷- بازبینی مداوم کتاب‌های درسی

در نظر گرفتن تغییرات نگارشی در حد امکان

۷- بازبینی مداوم کتاب‌های درسی
با توجه به این نکته که هر چند وقت یک بار و با تغییر مدیریت در آموزش و پرورش تغییرات بنیادین در شیوۀ نگارش کتاب‌های مقاطع مختلف تحصیلی روی می‌دهد و از سوی دیگر این دگرگونی‌ها در رده‌های مختلف آموزشی و حتی در یک کتاب معین نیز هماهنگ و یکسان نیست (معمولاً تغییرات نگارشی کتاب‌های فارسی دبستان در کتب دیگر مانند علوم یا ریاضی مورد توجه قرار نمی‌گیرد)، اصل هفتم به بازبینی مداوم کتاب‌های درسی و در نظر گرفتن این تغییرات تا حد امکان اختصاص دارد. برای نمونه، تبدیل «ـۀ» (که به غلط آن را با همزه اشتباه می‌گیرند) به «ـه‌ی» علاوه بر کاستن از زیبایی کلمه و ایرادهای نگارشی که به آن وارد است، باعث افزایش سه درصدی حجم یک کتاب متوسط شده و هزینه‌ها را تا سه درصد و قیمت تمام‌شده را تا پنج درصد افزایش می‌دهد. به همین علت این گونه تغییرات در این شیوه‌نامه مورد پذیرش واقع نشده است. با این حال تغییرات مهم، موجه و پذیرفتنی این کتاب‌ها را در دستور کار خود قرار داده‌ایم. به عنوان مثال، نشانۀ جمع فارسی «ها» در کتاب‌های درسی جدا و نزدیک به واژۀ پیش از خود نوشته می‌شود که ما نیز آن را پذیرفته و در این شیوه‌نامه اعمال کرده‌ایم.
3933 بازدید
۱- حفظ استقلال واژه‌ها۱- حفظ استقلال واژه‌هااستقلال کلمه فقط به مفهوم جدانویسی آن نیست
۲- خوانش درست و آسان واژه‌ها۲- خوانش درست و آسان واژه‌هااستقلال واژه‌ها نباید موجب دشواری خواندن آن کلمه شود
۳- دوری‌گزینی از به کار بردن بندواژه‌های عربی۳- دوری‌گزینی از به کار بردن بندواژه‌های عربیدوری‌گزینی از به کار بردن حروف عربی در نگارش فارسی تا حد امکان
۴- دوری‌گزینی از به کار بردن واژه‌های بیگانه۴- دوری‌گزینی از به کار بردن واژه‌های بیگانهپرهیز از به کار بردن کلمات عجیب و بدآهنگ
۵- در نظر داشتن متوسط سطح سواد جامعه۵- در نظر داشتن متوسط سطح سواد جامعهبا توجه به مدرک تحصیلی و سرانهٔ مطالعه
۶- در نظر داشتن نوآموزان زبان فارسی۶- در نظر داشتن نوآموزان زبان فارسیمشخص بودن ریشۀ اصلی واژه به ساده‌تر شدن روند آموزش یاری می‌رساند
۸- استفادۀ بهینه از ابزار حروف‌نگاری۸- استفادۀ بهینه از ابزار حروف‌نگارینگارش درست واژه‌ها و فاصلۀ میان آن‌ها
۹- امکان دسترسی آسان به واژگان۹- امکان دسترسی آسان به واژگانگروهبندی دستوری کلمات روش مناسبی برای یافتن واژۀ مورد نظر نیست
۱۰- بازنگری مداوم و اعمال تغییرات دوره‌ای۱۰- بازنگری مداوم و اعمال تغییرات دوره‌ایزنده بودن زبان فارسی، پویایی و ارتباط پیوستۀ آن با جهان امروز