۹- امکان دسترسی آسان به واژگان

گروهبندی دستوری کلمات روش مناسبی برای یافتن واژۀ مورد نظر نیست

۹- امکان دسترسی آسان به واژگان
با توجه به این نکتۀ مهم که گروهبندی دستوری کلمات روش مناسبی جهت یافتن واژۀ مورد نظر برای همگان نیست، اصل نهم به امکان دسترسی آسان به واژگان اختصاص یافته است. به همین دلیل مبنای رده‌بندی کلمات در این شیوه‌نامه به گونه‌ای انتخاب شده است که بیش‌تر افراد با متوسط سطح سواد بتوانند به سادگی واژۀ مورد نظر خود را بیابند. برای نمونه، در رده‌بندی این شیوه‌نامه برخی کلمات در گروه پیشوندها قرار گرفته‌اند که از نظر دستور زبان فارسی، به سختی در این دسته قرار می‌گیرند، ولی چون پیش از بخش دوم کلمۀ ترکیبی قرار دارند، برای دسترسی آسان‌تر در قسمت پیشوندها گنجانده شده‌اند.
3941 بازدید
۱- حفظ استقلال واژه‌ها۱- حفظ استقلال واژه‌هااستقلال کلمه فقط به مفهوم جدانویسی آن نیست
۲- خوانش درست و آسان واژه‌ها۲- خوانش درست و آسان واژه‌هااستقلال واژه‌ها نباید موجب دشواری خواندن آن کلمه شود
۳- دوری‌گزینی از به کار بردن بندواژه‌های عربی۳- دوری‌گزینی از به کار بردن بندواژه‌های عربیدوری‌گزینی از به کار بردن حروف عربی در نگارش فارسی تا حد امکان
۴- دوری‌گزینی از به کار بردن واژه‌های بیگانه۴- دوری‌گزینی از به کار بردن واژه‌های بیگانهپرهیز از به کار بردن کلمات عجیب و بدآهنگ
۵- در نظر داشتن متوسط سطح سواد جامعه۵- در نظر داشتن متوسط سطح سواد جامعهبا توجه به مدرک تحصیلی و سرانهٔ مطالعه
۶- در نظر داشتن نوآموزان زبان فارسی۶- در نظر داشتن نوآموزان زبان فارسیمشخص بودن ریشۀ اصلی واژه به ساده‌تر شدن روند آموزش یاری می‌رساند
۷- بازبینی مداوم کتاب‌های درسی۷- بازبینی مداوم کتاب‌های درسیدر نظر گرفتن تغییرات نگارشی در حد امکان
۸- استفادۀ بهینه از ابزار حروف‌نگاری۸- استفادۀ بهینه از ابزار حروف‌نگارینگارش درست واژه‌ها و فاصلۀ میان آن‌ها
۱۰- بازنگری مداوم و اعمال تغییرات دوره‌ای۱۰- بازنگری مداوم و اعمال تغییرات دوره‌ایزنده بودن زبان فارسی، پویایی و ارتباط پیوستۀ آن با جهان امروز