۱۰- بازنگری مداوم و اعمال تغییرات دوره‌ای

زنده بودن زبان فارسی، پویایی و ارتباط پیوستۀ آن با جهان امروز

۱۰- بازنگری مداوم و اعمال تغییرات دوره‌ای
با توجه به این نکته که زنده بودن زبان فارسی، پویایی و ارتباط پیوستۀ آن با جهان امروز ضرورت وارسی پی‌گیرانه و مطابقت با نیازهای نوین را می‌طلبد، اصل دهم به بازنگری مداوم و اعمال تغییرات دوره‌ای اختصاص یافته است. برای نمونه، علاوه بر تغییرات جدید در شیوه‌نامۀ فعلی، جایگزینی کلمات تازه‌وارد به زبان فارسی و به کار گیری ترکیبات نوین پذیرفته‌شده در زبان امروزی، بخشی از این بررسی‌های دوره‌ای‌ست.
3889 بازدید
۱- حفظ استقلال واژه‌ها۱- حفظ استقلال واژه‌هااستقلال کلمه فقط به مفهوم جدانویسی آن نیست
۲- خوانش درست و آسان واژه‌ها۲- خوانش درست و آسان واژه‌هااستقلال واژه‌ها نباید موجب دشواری خواندن آن کلمه شود
۳- دوری‌گزینی از به کار بردن بندواژه‌های عربی۳- دوری‌گزینی از به کار بردن بندواژه‌های عربیدوری‌گزینی از به کار بردن حروف عربی در نگارش فارسی تا حد امکان
۴- دوری‌گزینی از به کار بردن واژه‌های بیگانه۴- دوری‌گزینی از به کار بردن واژه‌های بیگانهپرهیز از به کار بردن کلمات عجیب و بدآهنگ
۵- در نظر داشتن متوسط سطح سواد جامعه۵- در نظر داشتن متوسط سطح سواد جامعهبا توجه به مدرک تحصیلی و سرانهٔ مطالعه
۶- در نظر داشتن نوآموزان زبان فارسی۶- در نظر داشتن نوآموزان زبان فارسیمشخص بودن ریشۀ اصلی واژه به ساده‌تر شدن روند آموزش یاری می‌رساند
۷- بازبینی مداوم کتاب‌های درسی۷- بازبینی مداوم کتاب‌های درسیدر نظر گرفتن تغییرات نگارشی در حد امکان
۸- استفادۀ بهینه از ابزار حروف‌نگاری۸- استفادۀ بهینه از ابزار حروف‌نگارینگارش درست واژه‌ها و فاصلۀ میان آن‌ها
۹- امکان دسترسی آسان به واژگان۹- امکان دسترسی آسان به واژگانگروهبندی دستوری کلمات روش مناسبی برای یافتن واژۀ مورد نظر نیست