پیشوند «بـ»

پیشوند «بـ»
این پیشوند همواره پیوسته به واژۀ بعدی نوشته می‌شود: بحرام بخرد بسامان بسزا بنام بهنگام بهوش در واژه‌های ترکیبی که این پیشوند در میان واژه قرار می‌گیرد نیز پیشوند «بـ» پیوسته به واژه نوشته می‌شود: نابجا نابکار حرف اضافۀ «به» کاملاً مستقل از پیشوند «بـ» بوده و همواره جدا و با فاصله از واژۀ بعد نوشته می‌شود: به ویژه به سرعت به ظاهر
2258 بازدید