پیشوند «وا»

پیشوند «وا»
این پیشوند با دلالت بر معنای «دوباره»، همواره نزدیک به واژۀ بعد نوشته می‌شود: واخواست وادار وارسی واکنش واگو واگیر وامانده
2026 بازدید