پسوند «وند»

پسوند «وند»
این پسوند گاه بر معنای «شباهت»، گاهی «دارندگی» و گاه «اسم مکان» دلالت می‌کند و همواره پیوسته به واژۀ پیشین نوشته می‌شود: آینه‌وند (مختوم به «ه» غیر ملفوظ) پسوند پیشوند دماوند (اسم مکان) میانوند نهاوند (اسم مکان)
2836 بازدید