پسوند «انه»

پسوند نسبت

پسوند «انه»
این پسوند بر معانی «چون، سزاوار و منسوب به» دلالت می‌کند و همواره پیوسته با واژۀ پیشین نوشته می‌شود: زنانه / مردانه / کودکانه شاهانه / حقیرانه شبانه / روزانه ماهانه / سالانه نکته: واژه‌هایی مانند «سالیانه» و «ماهیانه» به شکل نادرست در گفتار عوام به کار می‌روند. این واژه‌ها از ترکیب با پسوند «انه» ساخته شده‌اند و برای افزودن حرف «ی» میان واژه و پسوند «انه» هیچ دلیل درست و موجهی وجود ندارد و در واقع این حرف «ی» اضافی‌ست.
3182 بازدید
پیش‌پرداختپیش‌پرداختجایگزین فارسی «بیعانه»