پسوند «گانه»

پسوند «گانه»
این پسوند همواره پیوسته با واژۀ پیشین نوشته شده و بر معنای «تکرار» دلالت می‌کند: بچگانه پنجگانه دوگانه دهگانه
2163 بازدید
پیش‌پرداختپیش‌پرداختجایگزین فارسی «بیعانه»
پسوند «انه»پسوند «انه»پسوند نسبت