پسوند «دان‌»

پسوند «دان‌»
این پسوند بر ظرف دلالت می‌کند و همواره پیوسته با واژۀ پیشین نوشته می‌شود: جامه‌دان‌ چراغدان‌ چمدان‌ خاکدان‌ گلدان‌ نرگسدان‌ نمکدان‌ آتشدان
2947 بازدید