پسوند «گون‌»

پسوند «گون‌»
گاه به معنای «رنگ و لون» و گاه به معنای «همانندی»ست و همواره جدا و نزدیک به واژۀ پیشین نوشته می‌شود: آتش‌گون‌ گل‌گون‌ لعل‌گون‌ می‌گون‌ نیل‌گون‌
2397 بازدید