پسوند «مان»

پسوند «مان»
این پسوند همواره پیوسته با واژۀ پیشین نوشته می‌شود و گاه به معنای «خانه و محل» و گاهی به معنای «منش و اندیشه» است: پودمان ساختمان شادمان گفتمان
2021 بازدید