ترکیبات اسمی از «خانه»

ترکیبات اسمی از «خانه»
این اسم در ترکیب با اسمی دیگر به صورت پیوسته نوشته می‌شود: بتخانه خمخانه دیوانه‌خانه (هـ غیر ملفوظ) زورخانه سردخانه کتابخانه کمانخانه گلخانه میخانه این اسم در کنار برخی اسامی که در ترکیب‌ها جدا هستند، جدا و نزدیک نوشته می‌شود: صاحب‌خانه (ترکیب «صاحب»)
1938 بازدید