ترکیبات اسمی از «رخ»

ترکیبات اسمی از «رخ»
این اسم در ترکیب با اسمی دیگر به صورت جدا و نزدیک نوشته می‌شود: پری‌رخ‌ دیورخ‌ زردرخ‌ شاه‌رخ‌ گل‌رخ‌ ماه‌رخ‌ اگر این ترکیب جدید بر یک معنای مستقل دلالت کند، به صورت پیوسته نوشته می‌شود: پریرخ‌ (اسم خاص) شاهرخ‌ (اسم خاص) گلرخ‌ (اسم خاص) ماهرخ‌ (اسم خاص)
2055 بازدید