ترکیبات اسمی از «سنگ»

ترکیبات اسمی از «سنگ»
این اسم در ترکیب با اسمی دیگر به صورت پیوسته نوشته می‌شود: سنگدل‌ سنگفرش‌
1842 بازدید