ترکیبات اسمی از «شیرین»

ترکیبات اسمی از «شیرین»
این اسم در ترکیب با اسمی دیگر به صورت جدا و نزدیک نوشته می‌شود: شیرین‌ادا شیرین‌دهان / شیرین‌دهن‌ شیرین‌سخن‌ شیرین‌کار شیرین‌کام‌ شیرین‌کلام‌
1784 بازدید