ترکیبات اسمی از «صاحب»

ترکیبات اسمی از «صاحب»
این اسم در ترکیب با اسمی دیگر به صورت جدا و نزدیک نوشته می‌شود: صاحب‌جاه‌ صاحب‌خانه‌ صاحب‌منصب‌ صاحب‌نام‌ صاحب‌نظر این اسم در کنار برخی اسامی که در ترکیب‌ها متصل هستند، پیوسته نوشته می‌شود: صاحبدل (ترکیب «دل»)
1753 بازدید