ترکیبات اسمی از «گرم»

ترکیبات اسمی از «گرم»
این اسم در ترکیب با اسمی دیگر به صورت پیوسته نوشته می‌شود: پشتگرم‌ دلگرم‌ دمگرم‌
1810 بازدید