ترکیبات اسمی از «نامه»

ترکیبات اسمی از «نامه»
این اسم در ترکیب با اسمی دیگر به صورت جدا و نزدیک نوشته می‌شود: تقدیرنامه‌، خرنامه‌، دانش‌نامه‌، رضایت‌نامه‌، رنج‌نامه‌، زندگی‌نامه‌، ساقی‌نامه‌، سال‌نامه‌، سپاس‌نامه‌، سفرنامه‌، سودانامه‌، سیاحت‌نامه‌، سیاه‌نامه / سیه‌نامه‌، ضمانت‌نامه‌، طرب‌نامه‌، فال‌نامه‌، فرهنگ‌نامه‌، کارنامه‌، کتاب‌نامه‌، گنج‌نامه‌، گواهی‌نامه‌، لغت‌نامه‌، مرام‌نامه‌، مرزبان‌نامه‌، نام‌نامه‌، وصیت‌نامه‌ این اسم در ترکیباتی که بر یک معنای مستقل دلالت کند، پیوسته نوشته می‌شود: شاهنامه / شهنامه (اسم خاص)، شناسنامه‌
2089 بازدید