ترکیبات اسمی از «مدار»

ترکیبات اسمی از «مدار»
این اسم در ترکیب با اسمی دیگر به صورت جدا و نزدیک نوشته می‌شود: اسلام‌مدار ایران‌مدار جهان‌مدار دولت‌مدار ریاست‌مدار سیاست‌مدار شوکت‌مدار شریعت‌مدار شرع‌مدار فلک‌مدار کشورمدار کیهان‌مدار گیتی‌مدار گردون‌مدار مملکت‌مدار
314 بازدید