ترکیبات‌ فعلی‌ از «دانستن‌»

ترکیبات‌ فعلی‌ از «دانستن‌»
هر شکل برگرفته از مصدر فعل «دانستن» در ترکیب با اسامی به صورت جدا و نزدیک نوشته می‌شود: ریاضی‌دان‌ سخن‌دان‌ شیمی‌دان‌ فیزیک‌دان‌ موسیقی‌دان‌ نکته‌دان‌
2345 بازدید