ترکیبات‌ فعلی‌ از «گفتن‌»

ترکیبات‌ فعلی‌ از «گفتن‌»
هر شکل برگرفته از مصدر فعل «گفتن» در ترکیب با اسامی به صورت جدا و نزدیک نوشته می‌شود: پاسخ‌گو، پیش‌گو، حق‌گو، خوش‌گو، دروغ‌گو، راست‌گو، سخن‌گو، صواب‌گو، غزل‌گو، غیب‌گو، ملامت‌گو، نصیحت‌گو
2360 بازدید