ترکیبات‌ فعلی‌ از «راندن‌»

ترکیبات‌ فعلی‌ از «راندن‌»
هر شکل برگرفته از مصدر فعل «راندن» در ترکیب با اسامی به صورت جدا و نزدیک نوشته می‌شود: الف: قایق‌ران ب: اتومبیل‌رانی‌ قایق‌رانی‌ ماشین‌رانی‌ واپس‌رانی‌ اگر این ترکیب جدید بر یک معنای مستقل دلالت کند، آنگاه به صورت پیوسته نوشته می‌شود: سخنران سخنرانی
2180 بازدید