ترکیبات فعلی از «آمدن»

ترکیبات فعلی از «آمدن»
هر شکل برگرفته از مصدر فعل «آمدن» در ترکیب با اسامی به صورت جدا و نزدیک نوشته می‌شود: الف‌: کارامد، کارا، کارایی ب: برایند، فرایند پ‌: بازآ، درآ اگر این ترکیب جدید بر یک معنای مستقل دلالت کند، به صورت پیوسته نوشته می‌شود: پیامد (نتیجه)
2190 بازدید