ترکیبات فعلی از «پذیرفتن»

ترکیبات فعلی از «پذیرفتن»
هر شکل برگرفته از مصدر فعل «پذیرفتن» در ترکیب با اسامی به صورت جدا و نزدیک نوشته می‌شود: پندپذیر حق‌پذیر این فعل در کنار برخی اسامی که در ترکیب‌ها متصل هستند، پیوسته نوشته می‌شود: دلپذیر (ترکیب «دل»)
2141 بازدید