ترکیبات فعلی از «پوییدن»

ترکیبات فعلی از «پوییدن»
هر شکل برگرفته از مصدر فعل «پوییدن» در ترکیب با اسامی به صورت جدا و نزدیک نوشته می‌شود: حق‌پو این فعل در کنار برخی اسامی که در ترکیب‌ها متصل هستند، پیوسته نوشته می‌شود: رهپو (ترکیب «ره»)
2045 بازدید